Засідання секції “Економічні науки: інновації в економіці і трансферти управлінських технологій” (ФЕМ)

16 травня 2013 року в аудиторії  316 відбулось засідання секції “Економічні науки: інновації в економіці і трансферти управлінських технологій” Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки.

Зі вступним словом виступила керівник секції, декан ФЕМ, к.е.н., доц. Денисюк О.Г. Привітальне слово було надане заслуженому діячу науки і техніки України, почесному професору ЖДТУ, д.е.н., проф. Ходаківському Є.І.

У засідання економічної секції конференції взяли участь викладачі та аспіранти кафедри економіки, кафедри управління персоналом і економіки праці, студенти ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» (всього 93 учасника)

З доповідями виступили наступні учасники конференції:

 • Орлова К.Є., аспірант з доповіддю на тему: «Визначення ключових проблем розвитку підприємств добувної промисловості Житомирської області»;
 • Корнійчук А.А., аспірант  з доповіддю на тему: «Стратегічні перспективи розвитку хлібопекарської галузі України»;
 • Марченко К.С., асистент з доповіддю на тему: «Господарські рішення: сутність та особливості визначення»;
 • Дідківський С.А., магістрант, V курсу, гр. ЕПМ-10 з доповіддю на тему: «Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні»;
 • Верповська М.М., студент V курсу, гр. УП-12 з доповіддю на тему: «Трудова активність робочої сили та її мобільність»;
 • Лисковець О.П., студент V курсу, гр. УП-12 з доповіддю на тему: «Шляхи зниження розмірів молодіжного безробіття в Житомирській області»;
 • Фіїнцева Я.О., cтудент ІV курсу, гр. ЕП-31 з доповіддю на тему: «Наукові підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства»;
 • Трохимчук О.О., cтудент ІV курсу, гр. ЕП-32 з доповіддю на тему: «Управління витратами на підприємствах м’ясної галузі харчової промисловості України»;
 • Кіюта С.О., cтудент ІV курсу, гр. ЕП-32к з доповіддю на тему: «Підвищення ефективності господарської діяльності підприємства  як основа успішного підприємства»;
 • Неділько А.О., cтудент ІV курсу, гр. ЕП-32к з доповіддю на тему: «Інформаційна складова стратегії ціноутворення»;
 • Невмержицька Н.І., cтудент ІV курсу, гр. ЕП-32 з доповіддю на тему: «Економічна ефективність використання оборотних матеріальних активів підприємства»;
 • Колосюк І.С., cтудент ІV курсу, гр. ЕП-32 з доповіддю на тему: «Інвестування у відтворення основних засобів підприємства».

За результатами засідання секції “Економічні науки: інновації в економіці і трансферти управлінських технологій” було вирішено відзначити подякою учасників конференції за наступними категоріями:

Верповська М.М. «Високий науковий рівень розробок»;

Лисковець О.П.    «Актуальність обраної теми дослідження»

Кіюта С.О.             «Ґрунтовне опрацювання матеріалу»

Трохимчук О.О.  «Практичне значення наукових розробок»

Фіїнцева Я.О.        «Ґрунтовний методичний апарат наукової розробки»

Резолюція секції:

Під час роботи конференції опрацьовано важливі науково-теоретичні та практичні проблеми дослідження сучасних явищ в економіці та питання аналітичного забезпечення функціонування підприємства. Отримані висновки відзначаються як науковою, так і практичною значимістю, визначенням актуальності проблем та шляхів їх вирішення. Пошук шляхів подолання негативних явищ в українській економіці, вирішення проблем в управлінні на макро- та мікрорівнях, обґрунтування механізму стимулювання інноваційного розвитку промисловості, визначення напрямів удосконалення формування інформаційного забезпечення в системі управління сучасними господарюючими суб’єктами стали основними темами для обговорення учасниками конференції.

Обговоривши проблемні питання сучасного розвитку підприємств та врахувавши пропозиції, що зазначалися в доповідях представників науки, вищих навчальних закладів, виходячи із необхідності створення в України умов розвитку інноваційної культури, учасники  конференції рекомендують:

 • формувати у суспільній свідомості глибоке розуміння без альтернативності реалізації в Україні інноваційної моделі розвитку економіки з використанням різних механізмів стимулювання ;
 • стимулювати підвищення наукового рівня системи управління діяльністю підприємницьких формувань та контролю як основних функцій управління, забезпечення адекватного до сучасних потреб менеджменту;
 • реформувати  підходи щодо освітянської діяльності, закладення в основу навчальних програм (всіх без винятку прикладних економічних дисциплін) сучасних підходів та досягнень економічної науки;
 • внести зміни до чинного законодавства в частині визначення інноваційної культури як складової державної інноваційної політики;
 • розробити систему показників оцінки інноваційної культури організацій, підприємств, суспільства;
 • здійснити заходи з популяризації наукової та винахідницької діяльності;
 • сприяти формуванню позитивного ставлення до інновацій  у  суспільстві;
 • розвивати міжнародне співробітництво з питань дослідження проблем формування інноваційного середовища та використовувати кращу світову практику з цього питання;
 • популяризовувати інноваційну  діяльність  через  засоби масової інформації;
 • упровадити навчальні програми, що спрямовані на виховання  у дітей  та  молоді творчого мислення та позитивного ставлення до інновацій;
 • розвивати кадровий потенціал у сфері інноваційної діяльності;
 • підвищити якість підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації    фахівців  з питань менеджменту інноваційної діяльності;
 • посилити опір до всіх форм прояву неузгодженої на загальнонаціональному рівні і некерованої наддержавної глобалізації економіки, створення умов повної прозорості нефінансової інформації щодо подій просторового характеру та використання земельних, лісових і водних ресурсів.

Встановлено, що саме вітчизняний сектор реальної економіки виявився найбільш стійким до кризових явищ. У зв’язку з цим, виникає питання обґрунтованості такого висновку щодо негативних процесів, які відбуваються в економіці країни. На основі цього напрацьовано чотири основні складові реформи реального сектору економіки:

 1. формування економічної платформи стимулювання інноваційного розвитку промисловості;
 2. побудова дієвого економічного механізму підвищення конкурентоспроможності вітчизняної промисловості;
 3. наповнення новим змістом конструкційної схеми економічної реформи;
 4. законодавче забезпечення здійснення запропонованих програм.

Для забезпечення належного розвитку інновацій та трансфертів управлінських технологій  в економіці України та забезпечення посилення її конкурентоспроможності  необхідно посилити стимулюючий вплив держаних органів управління на роботу щодо адаптації до національних вимог та галузевих міжнародних стандартів  задля широкого залучення іноземних інвестицій та виконання інших важливих рішень Уряду України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *